Sailing4fun
HOME
Doel
Voor wie?
Wat krijg ik?/Wat kan ik doen?
Gratis lid worden!
Kosten seizoenslidmaatschap
100% privacy
Herkenningsvlag
Contactgegevens
Algemene voorwaarden
Informatie
Aanvragen
Lid worden?
Aanmelden
Inloggen voor leden
Links
Geen links beschikbaar
Artikel
Algemene voorwaarden
 

Algemene Voorwaarden Sailing4fun

Sailing4fun is onderdeel van Fedo beheer te Houten.

Door gebruik te maken van sailing4fun.nl accepteert u de algemene voorwaarden en het privacy beleid van sailing4fun.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in drie hoofdstukken:

 

1. Algemene voorwaarden voor iedere gebruiker van de internetsite.

2. Specifieke voorwaarden voor leden

3. Specifieke voorwaarden voor niet-leden

 

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.sailing4fun.nl van Sailing4fun gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

 

Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

1.1. Deze algemene voorwaarden van sailing4fun zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van sailing4fun.
      
 

1.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
      
 

1.3  Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene 

voorwaarden volledig van toepassing. Dienstverlener en gebruiker zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 Definities

 

2.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

 

Dienstverlener: degene die de algemene voorwaarden hanteert, zijnde sailing4fun.

Gebruiker: gebruiker is de verzamelterm voor leden en niet-leden van sailing4fun.

Leden: betalende gebruiker van sailing4fun die gebruik kan maken van de onderdelen: reageren op watersporters, tochten/wedstrijden, (ver)huren, (ver)kopen, chatroom en georganiseerde activiteiten door sailing4fun.

Niet-leden: verzamelterm voor adverteerders en kandidaten

Adverteerders:  betalende gebruiker van de onderdelen (ver)huren en (ver)kopen van sailing4fun.

Kandidaten: niet betalende gebruiker die gratis een oproep kan plaatsen in onderdeel watersport.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruikers die gebruik maken van sailing4fun

Advertentie: de advertentie waarin goederen, diensten en/of personen worden aangeboden c.q. gevraagd;

Gebruikersnaam: de persoonlijke gebruikersnaam biedt toegang tot de onderdelen reageren watersport, tochten/wedstrijden, (ver)huren, (ver)kopen, chatroom en georganiseerde activiteiten door sailing4fun.in combinatie met het wachtwoord geeft de gebruiker de mogelijkheid te reageren op bovenvermelde onderdelen.

Internetsite: hiermee word bedoeld www.sailing4fun.nl

 

Artikel 3 Inhoud site

 

3.1 Sailing4fun heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten en/of diensten is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Sailing4fun draagt  voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Artikel 4 Gedragsregels

 

4.1   U zult Sailing4fun niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor

handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van

inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde

van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare

verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder

racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via sailing4fun

of Internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen

of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en

valse hoedanigheden.

 

4.2  Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Sailing4fun dient u zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Sailing4fun te melden.

 

4.3  U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Sailing4fun beschikt, niet te zullen gebruiken voor  enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Sailing4fun beschikt.

 

4.4  U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

 

4.5  U stemt ermee in niet meer dan twee (2) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de  geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Dit email gedrag beschouwen  we als het lastigvallen van anderen en wordt door Sailing4fun niet getolereerd.

 

4.6  U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele  uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Sailing4fun controleert  alle profielen, en zal profielen zonodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. Sailing4fun is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

 

4.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op de site van Sailing4fun publiceert, alsmede alle interacties met andere leden.

  

4.3  De gebruiksrechten die door Sailing4fun aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij Sailing4fun. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Sailing4fun is.

 

Artikel 5 Privacy

 

5.1  Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de algemen voorwaarden van sailing4fun. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.

5.2  Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

5.3  U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op Sailing4fun te publiceren. Sailing4fun behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

5.4  Sailing4fun controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of  obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.

     
5.5  U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

5.6  U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan  te passen, of bij  te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt sailing4fun zich het recht voor uw  inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

5.7  U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw  interacties met andere leden.

5.8  U verklaart dat uw inschrijving bij sailing4fun strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord en gebruikersnaam niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

5.9 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid van sailing4fun zult voordoen.

5.10 U verklaart sailing4fun op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of  producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.

5.11 U verklaart het gebruik van sailing4fun en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.5.12 E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door sailing4fun als privé-gegevens behandeld. Sailing4fun behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze algemene voorwaarden.


5.13 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het  zoekproces, dat  wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan sailing4fun opgeeft, gezocht zal worden  in de database met alle  verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat.  Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.

5.14 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundeld informatie zoals: hoeveel  mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste        hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door Sailing4fun beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt Sailing4fun in staat Sailing4fun steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.


5.15 Sailing4fun is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van sailing4fun kan verlopen. Sailing4fun raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.5.16 Er is alles aan gedaan om sailing4fun  zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen.Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor  derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.5.17 Bij Sailing4fun worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalingsgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.5.18 Uit veiligheidsoverwegingen logt Sailing4fun het ip-adres van uw computeraansluiting. Sailing4fun behoudt zich het recht  voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting  te achterhalen.

 

Artikel 6 Inhoud advertentie

 

6.1. Iedere gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden produkt en/of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Sailing4fun is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de gebruiker, noch is sailing4fun verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van produkten of diensten die worden aangeboden.


6.2. Door het plaatsen van een advertentie geeft gebruiker sailing4fun toestemming de informatie over het  betreffende product en/of dienst te plaatsen op sailing4fun.nl.

 

6.3. De informatie die door gebruiker in een advertentie of anderszins wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product en/of dienst. De advertentie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een gebruiker in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing in een advertentie naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. Sailing4fun behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht  informatie en/of hyperlinks per direct te (laten) verwijderen.


6.4. Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van sailing4fun.nl waarin de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naar haar aard en soort behoort.


6.5. Het is de verantwoordelijkheid van gebruiker dat de in de advertentie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.


6.6. Sailing4fun behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Sailing4fun behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van  redenen te verwijderen van sailing4fun.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:

 

§          de betreffende producten zijn in een "verkeerde" rubriek geplaatst;

§          de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;

§          het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

§          het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;

§          het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst;

§          het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.

§          advertenties die anderszins naar de mening van sailing4fun aanstootgevend zijn;

§          er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;

§          het betreffende product is een vuurwapen of een daaraan gerelateerd product;

§          de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.

§          advertenties die overeenkomstig artikel 2 betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven

 

U vrijwaart sailing4fun tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

 

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom en auteursrechten.

7.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sailing4fun en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's,      profielen van gebruiker, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

7.2  De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van Sailing4fun zijn het intellectuele eigendom van Sailing4fun en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sailing4fun.7.3  Het is gebruiker in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van Sailing4fun en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Sailing4fun zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken,  kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

 

7.4  De gebruiksrechten die door sailing4fun aan gebruiker worden verleend, zijn strikt beperkt tot  het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van de overeenkomst bij sailing4fun. Al het andere gebruik door gebruiker zonder toestemming van sailing4fun is strikt verboden.

 

7.5. Sailing4funis gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door gebruiker wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) vanSailing4fun. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op gebruiker op de website(s) van Sailing4fun of  een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven vanSailing4fun. Sailing4fun is gerechtigd de  genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Sailing4fun en/of  technische vereisten.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en garantie

  

8.1. Sailing4fun sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de internetsite.

 

8.2. Meer in het bijzonder zal sailing4fun in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op  enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

§     handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de internetsite geplaatste advertenties;

§          de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken;

§          het niet voldoen van een product en/of dienst dat wordt aangeboden op de internetsite aan de specificaties zoals gemeld op de internetsite;

§          het feit dat de informatie op de internetsite onjuist, onvolledig of niet actueel is;

§          het onrechtmatig gebruik van de systemen van sailing4fun, waaronder de internetsite, door een derde;

§          handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de internetsite.

 

8.3   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van sailing4fun of haar ondergeschikten.

 

8.4  Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt  gesteld door of via sailing4fun zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van sailing4fun, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Sailing4fun kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Sailing4fun onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door sailing4fun op de internetsite is  gezet of informatie die door Sailing4fun aan u is overgedragen.

 

8.5  Sailing4fun is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van sailing4fun. Sailing4fun is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van gebruiker of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

 

8.6  Sailing4fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

 

8.7  Sailing4fun kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Sailing4fun kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle match resulteert.

 

8.8  Sailing4fun is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade of verlies van gegevens ontstaan door onvoldoende beveiliging van haar gebruiker.

 

8.9    Sailing4fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de internetsite, mailberichten of informatie va

gebruiker verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

 

8.10 Het is mogelijk dat andere gebruikers, onbevoegde gebruikers, of 'hackers' beledigend of obsceen materiaal op de site plaatsen of via Sailing4fun doorzenden en dat u daardoor onvrijwillig met beledigende  uitlatingen en obsceen fotomateriaal wordt geconfronteerd. Wij kunnen hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden gesteld. 

8.11 Sailing4fun  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is sailing4fun gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze gebruiker.

 

8.12  Sailing4fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die gebruiker blijven achtervolgen.

 

8.13  Sailing4fun aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van sailing4fun.

 

Artikel 9 Vrijwaring

 

9.1  U vrijwaart sailing4fun volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende  uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze internetsite.

 

Artikel 10  Overmacht

 

10.1  Sailing4fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die sailing4fun niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) nationale en internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van enige derde die diensten aan sailing4fun levert, boycot ,acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie sailing4fun op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in    
onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

 

10.2   Wanneer sailing4fun wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee  maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel sailing4fun als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

 

10.3   De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van sailing4fun jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.

  

Artikel 11 Links

11.1 Sailing4fun kan links opnemen naar andere sites op het internet. Sailing4fun beschikt over geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of feitelijke juistheid van de inhoud van zulke externe sites of bronnen. Sailing4fun sluit iedere aansprakelijkheid of waarborg in betrekking hiermee uit. Mocht zich op de site van Sailing4fun een  link bevinden, waarop door derden inhouden worden verspreid die in strijd zijn met de wet, dan zal Sailing4fun de link naar een dergelijke site verwijderen.

Artikel 12 Toepasselijke recht

 

12.1 Op elke overeenkomst tussen dienstverlener en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen dienstverlener en de gebruiker worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, dan wel ter keuze van dienstverlener, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de gebruiker.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door sailing4fun aangepast worden. Sailing4fun adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Artikel 13 Geschillen

 

13.1 De rechter in de vestigingsplaats van dienstverlener is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft dienstverlener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Hoofdstuk 2 Specifieke voorwaarden voor  leden

 

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing voor leden.

 

Artikel 1 Toegang en inschrijving

 

1.1 Om lid te worden van sailing4fun moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van het  inschrijfformulier invullen.

1..2   Het lidmaatschap van sailing4fun is persoonlijk en niet overdraagbaar.

1.3  Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een gebruikersnaam en  wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Sailing4fun kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of  wachtwoord door een lid.1.4  In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze  informatie, behoudt sailing4fun zich het recht voor om het lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving te  beëindigen.1.5  Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor  de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart sailing4fun tegen elke vordering van deze aard. Aangezien sailing4fun slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is sailing4fun bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand 
anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient sailing4fun onmiddellijk te worden geïnformeerd.1.6  Sailing4fun behoudt zich het recht voor leden te weigeren, dat aan de aanvrager zo spoedig mogelijk zal  worden medegedeeld.1.7  Sailing4fun behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en  tarieven van diensten of producten die op de internetsite worden aangeboden te wijzigen.

1.8  Ieder seizoenslid ontvangt bij inschrijving de sailing4fun herkenningsvlag. De overige leden kunnen in het bezit komen van deze herkenningsvlag door het betalen van een tevoren vaststaand bedrag. Elk seizoen zal er een nieuwe herkenningsvlag verschijnen. Een seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december van het desbetreffende jaar. Indien het jaartal op de vlag niet overeenkomt met het huidige jaar dan kan sailing4fun het lid een boete opleggen van € 250 per overtreding.

 Artikel 2 Tarieven en betalingsvoorwaarden

2.1  Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2.2  Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met een door sailing4fun kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van sailing4fun, bent u gerechtigd om binnen vijf werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.

2.3    Alle facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2.4    Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 18% van het totale bedrag.

Artikel 3 Restitutie

 

3.1  Het is niet mogelijk restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. In de volgende gevallen zijn  lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar:

 

3 .2 Wanneer u uw lidmaatschap opzegt;

 

3.3  Wanneer sailing4fun niet, of niet volledig, beschikbaar is;

 

3.4  Wanneer er een match heeft plaatsgevonden, waardoor verdere continuering van sailing4fun niet gewenst is;

 

3.5  Wanneer uw lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in artikel 4.2 en/of 4.3 wordt beëindigd.

 

 

 

Artikel 4 Beëindiging lidmaatschap

 

4.1  Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. 

 

4.2  Sailing4fun is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot sailing4fun geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens sailing4fun niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die sailing4fun via andere leden sailing4fun bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging  zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat sailing4fun uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot sailing4fun zullen onthouden.

 

4.3  Sailing4fun is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent  gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de        schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

 

Hoofstuk 3 Specifieke voorwaarden voor niet-leden

 

 

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing voor niet-leden.

 

Artikel 1 Betaling

 
1.1  Voor de plaatsing van een advertentie bent u een tarief verschuldigd aan sailing4fun zodra u een advertentie plaatst.

 

 

Artikel 2 Overeenkomst

 

2.1 Sailing4fun is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen gebruikers door gebruikmaking van de intersite.

 

 

 

 

klik hier om terug te gaan


Oproep plaatsen

en

Reageren

Dating Watersporters
Extra voordelen leden
| HOME | News | Alle Artikels | Email ons |
Bijgewerkt op: 15-10-2018 ©2001 viprojects.com . Alle rechten voorbehouden.
Deze site is ontworpen voor IE 5.x of NS 6.x
produced and hosted by VI-Projects